"Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/-CZEK DO PROJEKTU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Regulamin/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20UCZESTNIK%C3%93W_CZEK%20DO%20PROJEKTU.pdf
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201_Formularz%20rekrutacyjny_1.docx
Załącznik nr 1a Oświadczenie zbiorcze
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201a_O%C5%9Bwiadczenie%20zbiorcze.docx
Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_Karta%20oceny%20formalnej%20Formularza%20rekrutacyjnego.pdf
Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203_Karta%20oceny%20merytorycznej%20Formularza%20rekrutacyjnego.pdf
Załącznik nr 4 Karta oceny predyspozycji Kandydata/-tki
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204_Karta%20oceny%20predyspozycji%20Kandydata_-tki.pdf
Załącznik nr 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205_Formularz%20diagnozy%20potrzeb%20szkoleniowych.pdf
Załącznik nr 6 Zbiorcza karta oceny merytorycznej oraz punktów premiujących
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206_Zbiorcza%20karta%20oceny%20merytorycznej%20oraz%20punkt%C3%B3w%20premiuj%C4%85cych.pdf
Załącznik nr 7 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207_Opis%20sektor%C3%B3w%20wykluczonych%20z%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20ubiegania%20si%C4%99%20o%20otrzymanie%20wsparcia.pdf
Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności danych
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208_O%C5%9Bwiadczenie%20o%20aktualno%C5%9Bci%20danych.docx
Załącznik nr 8a Wniosek do ZUS (druk US-7)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208a_Wniosek%20do%20ZUS%20(druk%20US-7).pdf
Załącznik nr 8b Wniosek do Urzędu Skarbowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208b_Wniosek%20do%20Urz%C4%99du%20Skarbowego.doc
Załącznik nr 8c Wniosek do KRUS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208c_Wniosek%20do%20KRUS.pdf
Załącznik nr 8d Oświadczenie Uczestnika/-czki projektu w sprawie wielokrotnego uczestnictwa
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208d_O%C5%9Bwiadczenie%20Uczestnika_-czki%20projektu%20w%20sprawie%20wielokrotnego%20uczestnictwa.pdf
Załącznik nr 8e Wzór wniosku do ZUS (wzór druku US-7)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208e_Wz%C3%B3r%20wniosku%20do%20ZUS%20(wz%C3%B3r%20druku%20US-7).pdf
Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209_Umowa%20o%20udzielenie%20wsparcia%20szkoleniowego.pdf
Załącznik nr 10 Oświadczenie Uczestnika/-czki projektu dot. przetwarzania danych osobowych
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2010_O%C5%9Bwiadczenie%20Uczestnika_-czki%20projektu%20dot.%20przetwarzania%20danych%20osobowych.pdf
Załącznik nr 11 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011_Deklaracja%20uczestnictwa%20w%20projekcie.pdf
Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia z uczelni
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2012_Wz%C3%B3r%20za%C5%9Bwiadczenia%20z%20uczelni.docx
Załącznik nr 13 Wniosek o ponowną weryfikację Formularza rekrutacyjnego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2013_Wniosek%20o%20ponown%C4%85%20weryfikacj%C4%99%20Formularza%20rekrutacyjnego.docx

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA WSPARCIA FIANSOWEGO:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH.pdf
Załącznik nr 1 Biznesplan
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201_Biznesplan.docx
Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_Karta%20oceny%20formalnej%20biznesplanu.pdf
Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203_Karta%20oceny%20merytorycznej%20biznesplanu.pdf
Załącznik nr 4 Standard oceny biznespalnu
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204_Standard%20oceny%20biznespalnu.pdf
Załącznik nr 5 Wzór umowa o udzielenie wsparcia fiansowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205_Wz%C3%B3r%20umowa%20o%20udzielenie%20wsparcia%20fiansowego.pdf
Załącznik nr 6 Szczególowe zestawienie towarów i uslug
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206_Szczeg%C3%B3lowe%20zestawienie%20towar%C3%B3w%20i%20uslug.docx
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207_O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20otrzymanej%20pomocy%20de%20minimis.docx
Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie finasowego wsparcia pomostowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208_Wniosek%20o%20przyznanie%20finasowego%20wsparcia%20pomostowego.pdf
Załącznik nr 8 - wersja edytowalna
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208_Wniosek%20o%20przyznanie%20finasowego%20wsparcia%20pomostowego.docx
Zalacznik nr 9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Zalacznik%20nr%209_Formularz%20informacji%20przedstawianych%20przy%20ubieganiu%20si%C4%99%20o%20pomoc%20de%20minimis.xls
Załącznik nr 10 Zestawienie planowanych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2010_Zestawienie%20planowanych%20wydatk%C3%B3w%20ponoszonych%20w%20ramach%20wsparcia%20pomostowego.docx
Załącznik nr 11 Zbiór oświadczeń
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011_Zbi%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadcze%C5%84.pdf
Załącznik nr 12 Oświadczenie Uczestnika projektu (dotyczy OzN) o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków, kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2012_O%C5%9Bwiadczenia%20uczestnika%20projektu%20(dotyczy%20OzN)%20o%20nie%20korzystaniu%20(...).pdf
Załącznik nr 13 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wn. o przyznanie wsparcia pomostowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2013_Karta%20weryfikacji%20formalnej%20i%20merytorycznej%20wn.%20o%20przyznanie%20wsparcia%20pomostowego.pdf
Załącznik nr 14 Wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2014_Wz%C3%B3r%20Umowy%20o%20udzielenie%20finansowego%20wsparcia%20pomostowego(2).pdf

Plakat
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Plakat%20POWER.jpg