Projekty

"AKTYWNI-MŁODZI."

PROJEKT „AKTYWNI-MŁODZI.” numer projektu POWR.01.02.01-18-0075/18
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2020 r.
 

Więcej