"Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

12-01-2022

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” zostały zakończone.
46 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
9 Kandydatów/-tek zostało umieszczonych na liście rezerwowej.
4 Kandydatów/-tek zrezygnowało z dalszego kandydowania do udziału w projekcie

Poniżej prezentujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Wstępna lista Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z uwzględnieniem odwołań od oceny merytorycznej formularzy nr: 4/I/INI/1.2.1/R/2021 oraz 24/I/INI/1.2.1/R/2021):
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20zakwalifikowani.pdf

Wstępna lista rezerwowa Kandydatów/-tek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20nie%20zakwalifikowani.pdf

Lista Kandydatów/-tek którzy zrezygnowali (na etapie oceny Doradcy zawodowego) z dalszego kandydowania do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20Doradcy%20zawodowego.pdf


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/67a) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 21.01.2022  r. (w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać nieznacznie wydłużony)

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Informujemy, iż w sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, zakwalifikowana zostanie następna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej zgodnie z §10 ust. 9 ww. Regulaminu.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

28-12-2021

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Ocenie merytorycznej poddano 62 Formularze rekrutacyjne. Dwie osoby zrezygnowały z dalszego kandydowania do udziału w projekcie na etapie oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 59  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem).Pozostali trzej Kandydaci/-tki którzy nie zakwalifikowali się do dalszego udziału w projekcie nie otrzymali minimum 50% punktów ogółem.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów/-tki do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Pozytywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna.pdf

Negatywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Negatywna.pdf

Lista Kandydatów/-tek, którzy zrezygnowali z dalszego kandydowania na etapie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20merytorycznej.pdf

Informujemy, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-27 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 59 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny. Planowany termin spotkań z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji to 03.01.2022 r. do 11.01.2022 r. (z wyłączeniem dni: 06.01.2022 r. oraz 09.01.2022 r.).
 

10-12-2021

W związku z błędną interpretacją zapisów dotyczących osoby zarejestrowanej jako przedsiębiorca w KRS poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę Kandydatów/-tek którzy spełnili wymogi formalne. Została zaktualizowana lista Kandydatów-tek którzy nie spełnili wymogów formalnych. Bez zmian pozostaje lista osób które zrezygnowały na etapie rekrutacji z dalszego kandydowania.

AKTUALIZACJA wyniki oceny formalnej – ocena pozytywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Aktualizacja/Lista_pozytywna_aktualizacja.pdf

AKTUALIZACJA Wyniki oceny formalnej – ocena negatywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Aktualizacja/Lista_negatywna_aktualizacja.pdf

09-12-2021

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 09.12.2021 r. została zakończona ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych. Ocenie zostało poddanych 68 formularzy. Do dnia publikacji wyników oceny formalnej 4 Kandydatów/-tek zrezygnowało z dalszego ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jedna osoba nie spełniła warunków formalnych uczestnictwa w projekcie.

Poniżej publikujemy:

Wyniki oceny formalnej – ocena pozytywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_pozytywna.pdf

Wyniki oceny formalnej – ocena negatywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_negatywna.pdf

Listę - rezygnacja  na etapie oceny formalnej z dalszego kandydowania:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_rezygnacje.pdf

26-10-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przedsiębiorczość stawia na młodych!
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach I tury rekrutacji.
 
Projekt kierujemy do 46 osób (24 Kobiet, 22 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, są osobami niezarejestrowanymi w PUP, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ) bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego, a także utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.
 
Informujemy, iż z dniem 08.11.2021 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach I tury rekrutacji.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.


Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 
- osobiście na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,
- pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów
- droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.
 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 08.11.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 26.11.2021 r.

Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (na etapie rekrutacji):
  • załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Formularz rekrutacyjny,
  • załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Oświadczenie zbiorcze.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/-czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/-tki;

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego w szczególności w §6, §7, §8, §9, §10.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w zakresie zabezpieczenia umów (§6) oraz obowiązku Beneficjenta dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§7).

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

26-10-2021

Uprzejmie Informujemy, że kompletna dokumentacja związana z udziałem w projekcie Przedsiębiorczość stawia na młodych! została udostępniona na stronie internetowej projektu, zakładce do pobrania.
Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do Państwa wiadomości w kolejnej aktualności. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od dnia publikacji niniejszych dokumentów na stronie projektowej.

Planowany termin rekrutacji: listopad 2021 r.

23-09-2021

Informujemy, iż z dniem 01.09.2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Przedsiębiorczość stawia na młodych!". Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu jest na etapie tworzenia oraz weryfikacji dokumentacji projektu. Przewidywany termin publikacji dokumentacji projektu to przełom września/października 2021 r.