"Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

26.10.2021 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przedsiębiorczość stawia na młodych!
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach I tury rekrutacji.
 
Projekt kierujemy do 46 osób (24 Kobiet, 22 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, są osobami niezarejestrowanymi w PUP, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ) bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego, a także utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.
 
Informujemy, iż z dniem 08.11.2021 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach I tury rekrutacji.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.


Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 
- osobiście na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,
- pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów
- droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.
 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 08.11.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 26.11.2021 r.

Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (na etapie rekrutacji):
  • załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Formularz rekrutacyjny,
  • załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Oświadczenie zbiorcze.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/-czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/-tki;

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego w szczególności w §6, §7, §8, §9, §10.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w zakresie zabezpieczenia umów (§6) oraz obowiązku Beneficjenta dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§7).

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.