"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

PROJEKT pt WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!
NUMER PROJEKTU: RPPK.07.03.00-18-0033/19
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Celem głównym projektu jest "Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw".
Do celów szczegółowych należy zaliczyć:
- wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia biznesplanów przez 80 Uczestników/-czek projektu do 31.12.2022 r., 
­- uzyskanie wsparcia finansowego przez 76 Uczestników/-czek projektu poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie finansowego wsparcia pomostowego do 31.12.2022 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Kandydat/-tka na Uczestnika/-czkę projektu musi spełniać następujące warunki:
W pierwszej kolejności:
- jest osobą w wieku powyżej 30 roku życia oraz
- zamieszkuje teren województwa podkarpackiego (zgodnie z K.c.) oraz
- posiadania status osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej w PUP bądź niezarejestrowanej w PUP) lub posiada status osoby biernej zawodowo.
Następnie Kandydat/-tka na Uczestnika/-czkę projektu musi należeć do:
1. Grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
- osób z niepełnosprawnościami lub
- osób o niskich kwalifikacjach lub
- kobiet lub
- osób w wieku powyżej 50 roku życia
- osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP bądź niezarejestrowanych w PUP)
Wskazana powyżej grupa docelowa nie może stanowić mniej niż 81,25% ogólnej liczby Uczestników projektu, czyli 65 osób z planowanych do objęcia wsparciem 80 osób.
2. Grupy bezrobotnych meżczyzn w wieku 30 - 49 lat. W ramach realizacji projektu przewiduje się zakwalifikowanie do udziału w projekcie w liczbie 18,75% ogólnej liczby Uczestników/-czek projektu tj. 15 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49.

KTO NIE MOŻE WZIAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?
- osoba posiadająca aktywny wpisu do CEIDG, zarejestrowana w KRS jako przedsiębiorca, prowadząca działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
- osoba która zawiesiła lub miała zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
- osoba która zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- osoba która zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, ze zm.),
- osoba która była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie korzysta w pełni z praw publicznych i nie posiada pełnej zdolność do czynności prawnych,
- osoba która korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
- osoba która w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych otrzymała pomoc de minimis,
- osoba która pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcą,
- osoba która pozostaje/pozostawała w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,
- osoba która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
- osoba która zamierza prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
1) Szkolenie grupowe przed założeniem działalności gospodarczej - 40 godzin/grupa - łączna liczba Uczestników/-czek objętych wsparciem = 80
2) Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości - 23 050,00 zł/Uczestnik/-czka projektu - wsparcie przyznawane dla 76 Uczestników/-czek projektu
3)  Pomostowe wsparcie finansowe - 2 600,00/miesiąc przez okres 12 miesięcy - wsparcie przyznawane dla 76 Uczestników/-czek projektu 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 4 939 020,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 779 659,00 zł w tym:
- ze środków europejskich: 4 198 167,00 zł
- ze środków dotacji celowej: 581 492,00 zł

Wymagane wskaźniki:
- Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo należących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety: 65
- Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, objętych wsparciem w programie: 15

BIURO PROJEKTU:
PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Artur Małek
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24, pokój 67a
tel. 735 705 898
Osoby do kontaktu: Artur Małek
adres e-mail: kontakt@pcrp.pl