"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

19-10-2021

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej ogłasza ostateczne listy biznesplanów kwalifikujących się do dofinansowania.

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu "Własny biznes szansą na rózwój regionu!", II tura naboru.

Podstawowa lista rankingowa:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Listy%20po%20odwo%C5%82aniu%20II%20tura/Podstawowa%20lista%20rankingowa.pdf

Podstawowa rezerwowa lista rankingowa:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Listy%20po%20odwo%C5%82aniu%20II%20tura/Podstawowa%20lista%20rezerwowa.pdf

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 15, opublikowane listy są ostateczne. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

08-10-2021

ROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW:

Zgodnie z § 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci:

 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia finansowego pomostowego, które nie znalazły się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
 2. Uczestnik/-czka projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu(zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu), jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.
 3. Odwołanie wnioskujące o ponowną weryfikację (w zakresie oceny formalnej lub merytorycznej)i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyniku oceny.
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
 5. Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia odwołania.
 6. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez trzeciego eksperta który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie.
 7. Beneficjent projektu każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika/-czkę projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/-czek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu.
 8. Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
 9. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana.
 10. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
 11. Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik/-czka projektu zostanie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie, dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Zastrzega się możliwość poinformowania Uczestnika/-czki o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem tylko i wyłącznie drogą e-mail z zastrzeżeniem zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/ZA1B7A~1.docx

08-10-2021

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się  na liście wstępnej biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe oraz wsparcie finansowe pomostowe rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy listy:

Wstępna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Listy%20merytoryczna%20II%20tura/Wst%C4%99pna%20podstawowa%20lista%20rankingowa%20BP.pdf

Lista rezerwowa biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Listy%20merytoryczna%20II%20tura/Wst%C4%99pna%20lista%20rezerwowa%20BP.pdf


PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW:

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe oraz wsparcie finansowe pomostowe w zakresie oceny merytorycznej wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie od 11.10.2021 r. do 13.10.2021 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w biurze projektu Partnera – Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9. Podstawą wniesienia odwołania od oceny merytorycznej jest złożenie wyjaśnień na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez trzeciego eksperta który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena biznesplanu jest wiążąca i ostateczna. Od powtórnej oceny biznesplanu nie przysługuje odwołanie. Wstępna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego nie ulegnie zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwoławczej.

Ostateczna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej po dopełnieniu formalności związanych z procedurą odwołań określoną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługującą Uczestnikom/-czkom projektu, których biznesplan nie znalazł się na wstępnej liście rankingowej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/ZA1B7A~1.docx

04-10-2021

Informujemy, iż w dniu 02.10.2021 r. rozpoczeła się ocena merytoryczna biznesplanów złożonych przez Uczestników/-czki wyłonionych w ramach
II tury rekrutacji.

30-09-2021

W dniu 30.09.2021 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, złożonych przez Uczestników/-czki projektu wyłonionych w ramach II tury rekrutacji,

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożonych zostało 60 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego  pomostowego.

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Ocena%20formalna%20II%20tura/Lista%20rankinogwa_ocena%20formalna.pdf

14-09-2021

Informujemy, iż z dniem 13.09.2021 r. rozpoczęła się ocena formalna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów.

27-08-2021

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek zaprasza Uczestników/-czki projektu „Własny biznes szansa na rozwój regionu!, II tura naboru do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami.

Dokumenty będzie można składać w dniach od 30.08.2021 r. do 10.09.2021 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/67a).
Informujemy, że wnioski można składać osobiście w Biurze projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie naboru. W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik/-czka projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty i godziny wpływu oraz numerem biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru biznesplanu i datą wpływu drogą e-mail.
Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplan wraz z złącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu  http://www.pcrp.pl/projekty/wlasny_biznes_szansa_na_rozwoj_regionu w zakładce DO POBRANIA.
Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia finansowego pomostowego:

 • biznesplan został złożony w wyznaczonym terminie,
 • biznesplan jest wypełniony na obowiązującym wzorze,
 • biznesplan jest wypełniony elektronicznie w języku polskim,
 • określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną w dokumentach rekrutacyjnych,
 • kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości,
 • okres finansowania zawiera się w okresie realizacji Projektu.
 • Uczestnik/-czka nie jest osobą wykluczoną z możliwości ubiegania się o udział w Projekcie określoną w § 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • biznesplan jest przedłożony w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach – trwale spięty (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu,
 • wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu są wypełnione,
 • oryginał biznesplanu jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie,
 • biznesplan ma ponumerowane strony,
 • biznesplan nie zawiera znaczących błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 • oryginały i/lub kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki.
Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe i wsparcie finansowe pomostowe:
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z biznesplanem w dwóch egzemplarzach (stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu) na okres minimum 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z załącznikami również w dwóch egzemplarzach:
 • Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „Szkolenie grupowe przed założeniem działalności gospodarczej” (kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543) – załącznik nr 1 do biznesplanu,
 • Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik/-czka projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych – załącznik nr 2 do biznesplanu,
 • Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy),
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (jeden egzemplarz) – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu stanowiące załącznik nr 3 do biznesplanu,
 • Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis – załącznik nr 4 do biznesplanu,
 • Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika/-czki projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy, inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu.
Kserokopie dokumentów np. świadectw pracy, referencji, dyplomów, deklaracji współpracy, dokumentów potwierdzających prawo do lokalu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (w przypadku ponumerowanych stron należy zamieścić zapis: Potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …. do strony…., umieścić datę oraz podpis, w przypadku braku numeracji stron należy każdą ze stron opisać: Potwierdzam za zgodność z oryginałem, umieścić datę oraz podpis.
 
Dokumenty (wniosek, biznesplan wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu (wersja elektroniczna utrwalona na nośniku CD/DVD lub pen-drive). 

Dokumenty należy złożyć w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika/-czki projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika/-czki.

16-08-2021

Informujemy, iż w zakładce Harmonogramy wsparcia zostały umieszczone (zgodne z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu) Szczegółowe harmonogramy udzielania wsparcia dotyczące "Szkolenia grupowego przed założeniem działalności gospodarczej".

13-08-2021

Zgodnie z §5 ust. 14 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie:

Po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Kandydat/-tka dostarcza do Biura projektu w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata/-tki do udziału w Projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej Projektu listy rankingowej Kandydatów/-tek rekomendowanych do udziału w Projekcie) wymagane dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
- Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 3 do Regulaminu),
- Oświadczenie Uczestnika/-czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu),
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku (dostępne w zakładce DO POBRANIA - w części "Umowy"),
- Kserokopie  zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy).

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o terminie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów. Planowany termin złożenia dokumentów to 16.08.2021 r.
 

13-08-2021

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, informuje o zakończeniu procesu rekrutacji II tury naboru do projektu „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych poniżej przedstawiamy listy rankingowe.

Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Listy%20rankingowe/Lista_Rankingowa_Pozytywna%20Podstawowa_Ocena_Merytoryczna.pdf
 
Lista rezerwowa Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Listy%20rankingowe/Lista_Rankingowa_Pozytywna%20Rezerwowa_Ocena_Merytoryczna.pdf

 Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, którzy nie zostali zakwalifikowali do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Listy%20rankingowe/Lista_Rankingowa_Negatywna_Ocena_Merytoryczna.pdf

Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, którzy zrezygnowali z kandydowania do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Listy%20rankingowe/Lista_Rezygnacja%20z%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie.pdf
 
Zgodnie z § 7 pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie informujemy, iż:
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Kandydatowi/-tce na Uczestnika/-czkę projektu nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji na żadnym z etapów rekrutacji do Projektu.

05-08-2021

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, informuje o zakończeniu procesu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych poniżej przedstawiamy listy rankingowe.

Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Lista_Rankingowa_Pozytywna_Ocena_Merytoryczna.pdf

Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Lista_Rankingowa_Negatywna_Ocena_Merytoryczna.pdf

Lista osób które zrezygnowały z dalszego kandydowania na Uczestników/-czki projektu:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/II%20TURA%20po%C5%82%C4%85czona/Lista_Rankingowa_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20formularza.pdf
 
Zgodnie z § 7 pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie informujemy, iż:
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Kandydatowi/-tce na Uczestnika/-czkę projektu nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji na żadnym z etapów rekrutacji do Projektu.

Ponadto informujemy, iż spotkania z doradcą zawodowym rozpoczną się od dnia 06.08.2021 r.
 

26-07-2021

Informujemy, że przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury rekrutacji nastąpi w pierwszym tygodniu sierpnia.
 

09-07-2021

W związku z omyłką pisarską poniżej przedstawiamy aktualne (po korekcie) listy rankingowe w ramach oceny formalnej.

POZYTYWNIE pod względem formalnym oceniono  177 Formularzy rekrutacyjnych:
 http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/II%20i%20III%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_II_Tura_Pozytywna_KOREKTA.pdf

NEGATYWNIE pod względem formalnym oceniono 7 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/II%20i%20III%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_II_Tura_Negatywna_KOREKTA.pdf

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano więc 177 Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

09-07-2021

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji do Projektu "Własny bienzes szansą na rozówj regionu!" w dniu 09.07.2021 r. zakończyła ocenę formalną.

Do oceny formalnej skierowanych zostało 184 Formularze rekrutacyjne.

POZYTYWNIE pod względem formalnym oceniono  178 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/II%20i%20III%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_II_Tura_Pozytywna.pdf

NEGATYWNIE pod względem formalnym oceniono 6 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/II%20i%20III%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_II_Tura_Negatywna.pdf

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano więc 178 Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Ponadto informujemy, iż w dniu 09.07.2021 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym.
 

02-07-2021

Informujemy, iż z dniem 02.07.2021 r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy proces przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej. Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęła się ocena formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

10-06-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach II tury rekrutacji.
Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA (UWAGA - aktualizacja dokumentacji w dniu 10.06.2021 r), w szczególności Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Informujemy, iż z dniem 28.06.2021 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach II tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 28.06.2021 r. do 02.07.2021 r. w godzinach pracy Punktu rekrutacyjnego tj. od 8:00 do 16:00 pod adresem:
POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub poprzez osoby trzecie lub przesłać pocztą lub kurierem. Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz rekrutacyjny. W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 28.06.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów. Niedopuszczalne jest przesłanie dokumentów w e-mail.
Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Dokumenty przesyłane pocztą bądź kurierem należy przesłać na adres: Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, 35-060 Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 24/67a

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w wersji papierowej podpisany i parafowany na każdej stronie,
 • Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc./docx.  utrwalony na płycie CD/DVD. Wersję elektroniczną Formularza należy zapisać pod nazwą: Imię i Nazwisko, np. Jan Kowalski,
 • oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (informacja zawarta w niniejszym oświadczeniu będzie weryfikowana w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych lub w momencie oceny merytorycznej Formularza np. w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym  poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia z KRUS. Mając na uwadze biegnące terminy zaleca się w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych, złożenie do KRUS stosownego wniosku o wydania zaświadczenia, wniosku stanowiącego załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego),
 • oświadczenie zbiorcze stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie Kandydata/-tki o uczestnictwie w jednym Projekcie stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o poinformowaniu Kandydata/-tki o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w Projekcie stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o braku prowadzenia działalności rolniczej stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego (jeżeli dotyczy – dotyczy tylko Kandydatów/-tki na Uczestników/-czki projektu którzy nie widnieli w rejestrze KRUS),
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
Ponadto w celu potwierdzenia statusu Kandydata/-tki do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich minimum 12 miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o minimum ciągłym dwunastomiesięcznym okresie zarejestrowania w PUP, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 pełnych  miesiącach (rekomenduje się wskazanie 13 miesięcy) wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego). Zwracamy uwagę, iż wydanie stosownego zaświadczenia jest determinowane określoną przez ZUS liczbą dni, stąd zaleca się wnioskowanie o wydanie niniejszego zaświadczenia za pomocą platformy ePUAP. W związku z określonymi terminami ZUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba bierna zawodowo (np. emeryt lub rencista, osoba będąca na urlopie wychowawczym) – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego). W przypadku emerytów bądź rencistów – zaświadczenie o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego lub kserokopia decyzji z ZUS, zawierająca datę końcową przyznania świadczeń w przypadku osób pobierających rentę. W przypadku osób pobierających świadczenia KRUS sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku osób korzystających ze świadczeń ZUS. Wtedy należy skorzystać z wniosku o wydanie zaświadczenia – wniosku stanowiącego załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. W związku z określonymi terminami ZUS/KRUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba z niepełnosprawnościami – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub inny dokument równoważny) wydane przez uprawniony organ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczeń dotyczących prowadzenia bądź braku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie minimum 10 ostatnich lat przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych tj.: wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17,00 PLN. Wzór wniosku stanowi wniosek z Pierwszego US w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych US. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał),

  Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zaświadczenie nie może być wydane później niż  14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).

  Osoby uprzednio ubezpieczone w KRUS i zarazem uprzednio prowadzące działalność rolniczą zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia z KRUS o prowadzeniu rolniczej działalności w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).

  Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie bez skreśleń, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników.

  Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata/-tki i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.


Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie w szczególności w §5, §6, §7.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie zabezpieczenia umów (§7) oraz obowiązku Beneficjent dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§17).

 

10-06-2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2021 r. w zakładce DO POBRANIA zostały udostępnione do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w Projekcie - aktualizacja z dnia 10.06.2021 r..
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią.

17-05-2021

INFORMACJA O ANULOWANIU II TURY NABORU
Informujemy, iż II tura naboru formularzy rekrutacyjnych została anulowana. Termin kolejnego naboru zostanie wyznaczony w najbliższym czasie.
 

13-05-2021

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DRUGIEGO NABORU PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU
"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu
"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!
został WSTRZYMANY.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie § 6 punkt 5, rekrutacja do udziału w projekcie zostaje wstrzymana z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszeń osiągnęła 40 (złożonych Formularzy rekrutacyjnych).
„Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu do udziału w Projekcie będzie trwało przez okres co najmniej 7 dni roboczych. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w każdej turze naboru (tj. I tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, II tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, III tura maksymalnie 80 formularzy rekrutacyjnych z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu). Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Punkcie rekrutacyjnym.

Osoby, które nie zdołały złożyć dokumentacji rekrutacyjnej w trakcie obecnego naboru, zapraszamy do składania dokumentów w kolejnym naborze.
 

13-05-2021

Publikujemy ostateczne listy rankingowe:
Ostateczna lista rankingowa bizneplanów rekomendowanych do dofinansowania:Ostateczna lista rankingowa bizneplanów nie rekomendowanych do dofinansowania:Opublikowane listy sa ostateczne. Od ostatecznych wyników nie przysluguje odwołanie.

05-05-2021

Informujemy, iż zmianie uległ adres pod którym należy składać dokumenty rekrutacyjne w ramach II tury naboru.
AKTUALNY ADRES pod jakim należy składać dokumenty rekrutacyjne:

POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 POKÓJ 67A VII piętro

Ponadto informujemy, iż okres w którym należy składać dokumenty oraz godziny składania dokumentów nie zostały zmienione.
 

04-05-2021

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW:

Zgodnie z § 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci:

 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia finansowego pomostowego, które nie znalazły się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
 2. Uczestnik/-czka projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu(zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu), jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.
 3. Odwołanie wnioskujące o ponowną weryfikację (w zakresie oceny formalnej lub merytorycznej)i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyniku oceny.
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
 5. Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia odwołania.
 6. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez trzeciego eksperta który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie.
 7. Beneficjent projektu każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika/-czkę projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/-czek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu.
 8. Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
 9. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana.
 10. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
 11. Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik/-czka projektu zostanie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie, dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Zastrzega się możliwość poinformowania Uczestnika/-czki o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem tylko i wyłącznie drogą e-mail z zastrzeżeniem zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/ZA1B7A~1.docx

04-05-2021

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się  na liście wstępnej biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe oraz wsparcie finansowe pomostowe rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy listy:

Wstępna oraz rezerwowa lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Lista%20wst%C4%99pna%20i%20rezerwowa%20BP.pdf

Lista nierekomendowanych do dofinansowania biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Lista%20BP%20nierekomendowanych.pdf

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW:

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe oraz wsparcie finansowe pomostowe w zakresie oceny merytorycznej wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie od 05.05.2021 r. do 07.05.2021 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w biurze projektu Partnera – Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9. Podstawą wniesienia odwołania od oceny merytorycznej jest złożenie wyjaśnień na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez trzeciego eksperta który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena biznesplanu jest wiążąca i ostateczna. Od powtórnej oceny biznesplanu nie przysługuje odwołanie. Wstępna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego nie ulegnie zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwoławczej.

Ostateczna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej po dopełnieniu formalności związanych z procedurą odwołań określoną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługującą Uczestnikom/-czkom projektu, których biznesplan nie znalazł się na wstępnej liście rankingowej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/ZA1B7A~1.docx

26-04-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach II tury rekrutacji.
Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA (UWAGA - aktualizacja dokumentacji w dniu 26.04.2021 r), w szczególności Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Informujemy, iż z dniem 13.05.2021 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach II tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 13.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w godzinach pracy Punktu rekrutacyjnego tj. od 8:00 do 16:00 pod adresem:
POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 PARTER BUDYNKU – obok wejścia głównego.

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub poprzez osoby trzecie lub przesłać pocztą lub kurierem. Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz rekrutacyjny. W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 13.05.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów. Niedopuszczalne jest przesłanie dokumentów w e-mail.
Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Dokumenty przesyłane pocztą bądź kurierem należy przesłać na adres: Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, 35-060 Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 24/67a

Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w danej turze rekrutacji. W przypadku aktualnego procesu rekrutacji, przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w momencie kiedy liczba Formularzy osiągnie 40 (dwukrotność planowanej do objęcia wsparciem liczby Uczestników/-czek projektu w tej turze rekrutacji).
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w wersji papierowej podpisany i parafowany na każdej stronie,
 • Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc./docx.  utrwalony na płycie CD/DVD. Wersję elektroniczną Formularza należy zapisać pod nazwą: Imię i Nazwisko, np. Jan Kowalski,
 • oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (informacja zawarta w niniejszym oświadczeniu będzie weryfikowana w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych lub w momencie oceny merytorycznej Formularza np. w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym  poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia z KRUS. Mając na uwadze biegnące terminy zaleca się w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych, złożenie do KRUS stosownego wniosku o wydania zaświadczenia, wniosku stanowiącego załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego),
 • oświadczenie zbiorcze stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie Kandydata/-tki o uczestnictwie w jednym Projekcie stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o poinformowaniu Kandydata/-tki o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w Projekcie stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o braku prowadzenia działalności rolniczej stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego (jeżeli dotyczy – dotyczy tylko Kandydatów/-tki na Uczestników/-czki projektu którzy nie widnieli w rejestrze KRUS),
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
Ponadto w celu potwierdzenia statusu Kandydata/-tki do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich minimum 12 miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o minimum ciągłym dwunastomiesięcznym okresie zarejestrowania w PUP, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 pełnych  miesiącach (rekomenduje się wskazanie 13 miesięcy) wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego). Zwracamy uwagę, iż wydanie stosownego zaświadczenia jest determinowane określoną przez ZUS liczbą dni, stąd zaleca się wnioskowanie o wydanie niniejszego zaświadczenia za pomocą platformy ePUAP. W związku z określonymi terminami ZUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba bierna zawodowo (np. emeryt lub rencista, osoba będąca na urlopie wychowawczym) – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego). W przypadku emerytów bądź rencistów – zaświadczenie o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego lub kserokopia decyzji z ZUS zawierająca datę końcową przyznania świadczeń. W przypadku osób pobierających świadczenia KRUS sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku osób korzystających ze świadczeń ZUS. Wtedy należy skorzystać z wniosku o wydanie zaświadczenia – wniosku stanowiącego załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. W związku z określonymi terminami ZUS/KRUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba z niepełnosprawnościami – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczeń dotyczących prowadzenia bądź braku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie minimum 10 ostatnich lat przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych tj.: wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17,00 PLN. Zaświadczenie wydawane jest w tym samym dniu. Wzór wniosku stanowi wniosek z US w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych US. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał),

Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zaświadczenie nie może być wydane później niż  14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).
Osoby uprzednio ubezpieczone w KRUS i zarazem uprzednio prowadzące działalność rolniczą zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia z KRUS o prowadzeniu rolniczej działalności w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie bez skreśleń, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników.
Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata/-tki i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie w szczególności w §5, §6, §7.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie zabezpieczenia umów (§7) oraz obowiązku Beneficjent dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§17).

22-04-2021

Informujemy, iż w dniu 22.04.2021 r. rozpoczeła się ocena merytoryczna biznesplanów złożonych przez Uczestników/-czki wyłonionych w ramach I tury rekrutacji.

21-04-2021

W dniu 21.04.2021 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, złożonych przez Uczestników/-czki projektu wyłonionych w ramach I tury rekrutacji,

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożonych zostało 20 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego  pomostowego.

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/OCENA%20BIZNESPLAN%C3%93W/Lista%20rankingowa%20ocena%20formalna%20biznesplan%C3%B3w.pdf

16-04-2021

Informujemy, iż z dniem 16.04.2021 r. rozpoczęła się ocena formalna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów.
 

08-04-2021

INFORMUJEMY, iż informacja z dnia 31.03.2021 r. o "Ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami" DOTYCZY składania dokumentacji związanej z  przyznaniem wsparcia finansowego dla Uczestników/-czek I naboru (nie dotyczy osób chcących wziąć udział w procesie rekrutacji).
W związku z tym informujemy, iż jest do informacja TYLKO dla Uczestników/-czek wyłonionych w ramach I tury rekrutacji - składanie dokumentów w terminie
01.04.2021 r. - 15.04.2021 r. nie dotyczy procesu rekrutacji w ramach II tury.

Informacja o kolejnym naborze zostanie wkrótce opublikowana.

31-03-2021

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek zaprasza Uczestników/-czki projektu „Własny biznes szansa na rozwój regionu!, I tura naboru do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami.
Dokumenty będzie można składać w dniach od 01.04.2021 r. do 15.04.2021 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/67a).
Informujemy, że wnioski można składać osobiście w Biurze projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie naboru. W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik/-czka projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty i godziny wpływu oraz numerem biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru biznesplanu i datą wpływu drogą e-mail.
Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego oraz biznesplan wraz z złącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu  http://www.pcrp.pl/projekty/wlasny_biznes_szansa_na_rozwoj_regionu w zakładce DO POBRANIA.
Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia finansowego pomostowego:

 • biznesplan został złożony w wyznaczonym terminie,
 • biznesplan jest wypełniony na obowiązującym wzorze,
 • biznesplan jest wypełniony elektronicznie w języku polskim,
 • określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną w dokumentach rekrutacyjnych,
 • kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości,
 • okres finansowania zawiera się w okresie realizacji Projektu.
 • Uczestnik/-czka nie jest osobą wykluczoną z możliwości ubiegania się o udział w Projekcie określoną w § 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • biznesplan jest przedłożony w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach – trwale spięty (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu,
 • wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu są wypełnione,
 • oryginał biznesplanu jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie,
 • biznesplan ma ponumerowane strony,
 • biznesplan nie zawiera znaczących błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 • oryginały i/lub kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki.
Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe i wsparcie finansowe pomostowe:
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z biznesplanem w dwóch egzemplarzach (stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu) na okres minimum 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z załącznikami również w dwóch egzemplarzach:
 • Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „Szkolenie grupowe przed założeniem działalności gospodarczej” (kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543) – załącznik nr 1 do biznesplanu,
 • Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik/-czka projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych – załącznik nr 2 do biznesplanu,
 • Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy),
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (jeden egzemplarz) – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu stanowiące załącznik nr 3 do biznesplanu,
 • Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis – załącznik nr 4 do biznesplanu,
 • Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika/-czki projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy, inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu.
 
Kserokopie dokumentów np. świadectw pracy, referencji, dyplomów, deklaracji współpracy, dokumentów potwierdzających prawo do lokalu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (w przypadku ponumerowanych stron należy zamieścić zapis: Potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …. do strony…., umieścić datę oraz podpis, w przypadku braku numeracji stron należy każdą ze stron opisać: Potwierdzam za zgodność z oryginałem, umieścić datę oraz podpis.
 
Dokumenty (wniosek, biznesplan wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu (wersja elektroniczna utrwalona na nośniku CD/DVD lub pen-drive). 

Dokumenty należy złożyć w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika/-czki projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika/-czki.

08-03-2021

Informujemy, iż w zakładce Harmonogramy wsparcia zostały umieszczone poprawne (zgodne z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu) Szczegółowe harmonogramy udzielania wsparcia dotyczące "Szkolenia grupowego przed założeniem działalności gospodarczej". Ponadto informujemy, iż daty oraz godziny wsparcia pozostają bez zmian.
 

05-03-2021

Informujemy, iż w zakładce Harmonogramy wsparcia zostały umieszczone szczegółowe harmonogramy szkoleń dla I oraz II grupy.

05-03-2021

Zgodnie z §5  ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie:

Po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Kandydat/-tka dostarcza do Biura projektu w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata/-tki do udziału w Projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej Projektu listy rankingowej Kandydatów/-tek rekomendowanych do udziału w Projekcie) wymagane dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
- Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 3 do Regulaminu),
- Oświadczenie Uczestnika/-czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu),
- Kserokopie  zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy).

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o terminie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów. Planowany termin złożenia dokumentów to 10.03.2021 r.

 

04-03-2021

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, informuje o zakończeniu procesu rekrutacji I tury naboru do projektu „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych poniżej przedstawiamy listy rankingowe.

Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Podstawowa_Ocena_Merytoryczna.pdf
 
Lista rezerwowa Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Rezerwowa_Ocena_Merytoryczna.pdf
 
Lista Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20MERYTORYCZNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Negatywna_Ocena_Merytoryczna.pdf
 
Zgodnie z § 7 pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie informujemy, iż:
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Kandydatowi/-tce na Uczestnika/-czkę projektu nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji na żadnym z etapów rekrutacji do Projektu.
 

24-02-2021

Informujemy, iż w dniu 24.02.2021 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji.

22-02-2021

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do Projektu "Własny bienzes szansą na rozówj regionu!" w dniu 22.02.2021 r. zakończyła ocenę formalną.

Do oceny formalnej skierowanych zostało 40 Formularzy rekrutacyjnych.

POZYTYWNIE pod względem formalnym oceniono 35 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_I_Tura_Pozytywna.pdf

NEGATYWNIE pod względem formalnym oceniono 5 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_I_Tura_Negatywna.pdf

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano więc 35 Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Ponadto informujemy, iż w dniu 22.02.2021 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym.
 

17-02-2021

Informujemy, iż w dniu 16.02.2021 r. rozpoczeła się ocena formalana złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

16-02-2021

INFORMACJA O WSTRZYMANIU PIERWSZEGO NABORU PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU
"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu

"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

został WSTRZYMANY.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie § 6 punkt 5, rekrutacja do udziału w projekcie zostaje wstrzymana z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszeń osiągnęła 40 (złożonych Formularzy rekrutacyjnych).

„Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu do udziału w Projekcie będzie trwało przez okres co najmniej 7 dni roboczych. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w każdej turze naboru (tj. I tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, II tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, III tura maksymalnie 80 formularzy rekrutacyjnych z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu). Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Punkcie rekrutacyjnym.

Osoby, które nie zdołały złożyć dokumentacji rekrutacyjnej w trakcie obecnego naboru, zapraszamy do składania dokumentów w kolejnym naborze.

05-02-2021

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi konieczności złożenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenia KRUS o prowadzeniu rolniczej działalności bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie § 5 ust 2 pkt. b)

"wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał)"

W przypadku braku możliwości uzyskania przedmiotowego zaświadczenia (dotyczy osób które nie widnieją w rejestrze KRUS) do Formularza rekrutacyjnego w części WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW - pkt 7 "
Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jako oryginał) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie ostatnich pełnych 10 –ciu lat " należy dołączyć "Oświadczenie o braku prowadzenia działalności rolniczej" którego wzór został zamieszczony poniżej.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/O%C5%9AWIADCZENIE%20KRUS%20BRAK%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI.pdf

 

29-01-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach I tury rekrutacji.
Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Informujemy, iż z dniem 16.02.2021 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach I tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 16.02.2021 r. do 24.02.2021 r. w godzinach pracy Punktu rekrutacyjnego tj. od 8:00 do 16:00 pod adresem:
Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro) – Budynek POL-BUD

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do biura.

Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub poprzez osoby trzecie lub przesłać pocztą lub kurierem. W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 16.02.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów. Niedopuszczalne jest przesłanie dokumentów w e-mail.
Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura.

Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w danej turze rekrutacji. W przypadku aktualnego procesu rekrutacji, przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w momencie kiedy liczba Formularzy osiągnie 40 (dwukrotność planowanej do objęcia wsparciem liczby Uczestników/-czek projektu w tej turze rekrutacji).
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w wersji papierowej podpisany i parafowany na każdej stronie,
 • Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc./docx.  utrwalony na płycie CD/DVD. Wersję elektroniczną Formularza należy zapisać pod nazwą: Imię i Nazwisko, np. Jan Kowalski,
 • oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (informacja zawarta w niniejszym oświadczeniu będzie weryfikowana w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych lub w momencie oceny merytorycznej Formularza np. w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym  poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia z KRUS. Mając na uwadze biegnące terminy zaleca się w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych, złożenie do KRUS stosownego wniosku o wydanie zaświadczenia, wniosku stanowiącego załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego),
 • oświadczenie zbiorcze stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie Kandydata/-tki o uczestnictwie w jednym Projekcie stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o poinformowaniu Kandydata/-tki o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w Projekcie stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
Ponadto w celu potwierdzenia statusu Kandydata/-tki do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich minimum 12 miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o minimum ciągłym dwunastomiesięcznym okresie zarejestrowania w PUP, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 pełnych  miesiącach (rekomenduje się wskazanie 13 miesięcy) wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). Zwracamy uwagę, iż wydanie stosownego zaświadczenia jest determinowane określoną przez ZUS liczbą dni, stąd zaleca się wnioskowanie o wydanie niniejszego zaświadczenia za pomocą platformy ePUAP. W związku z określonymi terminami ZUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba bierna zawodowo (np. emeryt lub rencista, osoba będąca na urlopie wychowawczym) – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). W przypadku emerytów bądź rencistów – zaświadczenie o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego lub kserokopia decyzji z ZUS zawierająca datę końcową przyznania świadczeń. W przypadku osób pobierających świadczenia KRUS sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku osób korzystających ze świadczeń ZUS. Wtedy należy skorzystać z wniosku o wydanie zaświadczenia – wniosku stanowiącego załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. W związku z określonymi terminami ZUS/KRUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba z niepełnosprawnościami – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczeń dotyczących prowadzenia bądź braku prowadzenia działalności gospodarczej w  okresie minimum 10 ostatnich lat przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych tj.:
 • wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do Formularza rekrutacyjnego. Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17,00 PLN. Zaświadczenie wydawane jest w tym samym dniu. Wzór wniosku stanowi wniosek z US w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych US. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jakooryginał),
 • wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego. Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).
Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zaświadczenie nie może być wydane później niż  14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie bez skreśleń, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników.
Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata/-tki i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie w szczególności w §5, §6, §7.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie zabezpieczenia umów (§7) oraz obowiązku Beneficjent dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§17).
 

29-01-2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2021 r. w zakładce DO POBRANIA zostały udostępnione do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w Projekcie.
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią.


Pragniemy również zachęcić Państwa do założenia PROFILU ZAUFANEGO, dzięki któremu w łatwy, szybki i bezpieczny sposób możecie Państwo komunikować się z urzędami. Założenie Profilu Zaufanego pozwoli Państwu w bezproblemowy oraz bezpieczny, tak ważny w sytuacji obecnie panującej pandemii COVID-19 sposób uzyskać dostęp np. do wymaganych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczeń wymaganych podczas procesu rekrutacji jak również procesu rejestracji własnej działalności w CEIDG w przypadku otrzymania wsparcia w ramach realizacji niniejszego Projektu.
To naprawdę proste, wystarczy wejść w link poniżej oraz zarejestrować się i potwierdzić profil w najbliższym urzędzie.
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

27-12-2020

Informujemy, iż w dniu 01.12.2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt "Własny biznes szansą na rozwój regionu!" nr RPPK.07.03.00-18-0033/19

Planowane termin rekrutacji to:
Pierwsza tura: styczeń/luty 2021 r.,
Druga tura: marzec 2021 r.,
Trzecia tura: maj 2021 r.
Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią dokładne terminy poszczególnych tur rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej projektu, w zakładkach AKTUALNOŚCI oraz REKRUTACJA oraz w biurze projektu.