"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

24-02-2021

Informujemy, iż w dniu 24.02.2021 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji.

22-02-2021

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do Projektu "Własny bienzes szansą na rozówj regionu!" w dniu 22.02.2021 r. zakończyła ocenę formalną.

Do oceny formalnej skierowanych zostało 40 Formularzy rekrutacyjnych.

POZYTYWNIE pod względem formalnym oceniono 35 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_I_Tura_Pozytywna.pdf

NEGATYWNIE pod względem formalnym oceniono 5 Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/WYNIKI%20OCENY/OCENA%20FORMALNA/I%20TURA/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_I_Tura_Negatywna.pdf

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano więc 35 Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Ponadto informujemy, iż w dniu 22.02.2021 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym.
 

17-02-2021

Informujemy, iż w dniu 16.02.2021 r. rozpoczeła się ocena formalana złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

16-02-2021

INFORMACJA O WSTRZYMANIU PIERWSZEGO NABORU PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU
"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu

"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

został WSTRZYMANY.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie § 6 punkt 5, rekrutacja do udziału w projekcie zostaje wstrzymana z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszeń osiągnęła 40 (złożonych Formularzy rekrutacyjnych).

„Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki projektu do udziału w Projekcie będzie trwało przez okres co najmniej 7 dni roboczych. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w każdej turze naboru (tj. I tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, II tura maksymalnie 40 Formularzy rekrutacyjnych, III tura maksymalnie 80 formularzy rekrutacyjnych z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu). Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Punkcie rekrutacyjnym.

Osoby, które nie zdołały złożyć dokumentacji rekrutacyjnej w trakcie obecnego naboru, zapraszamy do składania dokumentów w kolejnym naborze.

05-02-2021

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi konieczności złożenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenia KRUS o prowadzeniu rolniczej działalności bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie § 5 ust 2 pkt. b)

"wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał)"

W przypadku braku możliwości uzyskania przedmiotowego zaświadczenia (dotyczy osób które nie widnieją w rejestrze KRUS) do Formularza rekrutacyjnego w części WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW - pkt 7 "
Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jako oryginał) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie ostatnich pełnych 10 –ciu lat " należy dołączyć "Oświadczenie o braku prowadzenia działalności rolniczej" którego wzór został zamieszczony poniżej.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/O%C5%9AWIADCZENIE%20KRUS%20BRAK%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI.pdf

 

29-01-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach I tury rekrutacji.
Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Informujemy, iż z dniem 16.02.2021 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach I tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 16.02.2021 r. do 24.02.2021 r. w godzinach pracy Punktu rekrutacyjnego tj. od 8:00 do 16:00 pod adresem:
Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro) – Budynek POL-BUD

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do biura.

Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub poprzez osoby trzecie lub przesłać pocztą lub kurierem. W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 16.02.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów. Niedopuszczalne jest przesłanie dokumentów w e-mail.
Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura.

Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania procesu rekrutacji, gdy wpłynie dwukrotnie więcej Formularzy rekrutacyjnych niż zakładano w danej turze rekrutacji. W przypadku aktualnego procesu rekrutacji, przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w momencie kiedy liczba Formularzy osiągnie 40 (dwukrotność planowanej do objęcia wsparciem liczby Uczestników/-czek projektu w tej turze rekrutacji).
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w wersji papierowej podpisany i parafowany na każdej stronie,
 • Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc./docx.  utrwalony na płycie CD/DVD. Wersję elektroniczną Formularza należy zapisać pod nazwą: Imię i Nazwisko, np. Jan Kowalski,
 • oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (informacja zawarta w niniejszym oświadczeniu będzie weryfikowana w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych lub w momencie oceny merytorycznej Formularza np. w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym  poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia z KRUS. Mając na uwadze biegnące terminy zaleca się w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych, złożenie do KRUS stosownego wniosku o wydanie zaświadczenia, wniosku stanowiącego załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego),
 • oświadczenie zbiorcze stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie Kandydata/-tki o uczestnictwie w jednym Projekcie stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o poinformowaniu Kandydata/-tki o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w Projekcie stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
Ponadto w celu potwierdzenia statusu Kandydata/-tki do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich minimum 12 miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o minimum ciągłym dwunastomiesięcznym okresie zarejestrowania w PUP, wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego (jako oryginał),
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 pełnych  miesiącach (rekomenduje się wskazanie 13 miesięcy) wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego   (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). Zwracamy uwagę, iż wydanie stosownego zaświadczenia jest determinowane określoną przez ZUS liczbą dni, stąd zaleca się wnioskowanie o wydanie niniejszego zaświadczenia za pomocą platformy ePUAP. W związku z określonymi terminami ZUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba bierna zawodowo (np. emeryt lub rencista, osoba będąca na urlopie wychowawczym) – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). W przypadku emerytów bądź rencistów – zaświadczenie o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego lub kserokopia decyzji z ZUS zawierająca datę końcową przyznania świadczeń. W przypadku osób pobierających świadczenia KRUS sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku osób korzystających ze świadczeń ZUS. Wtedy należy skorzystać z wniosku o wydanie zaświadczenia – wniosku stanowiącego załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. W związku z określonymi terminami ZUS/KRUS dotyczącym wydawania stosownych zaświadczeń, dopuszcza się złożenie stosownego zaświadczenia w okresie trwania oceny merytorycznej Formularza np. w czasie spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji. Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba z niepełnosprawnościami – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczeń dotyczących prowadzenia bądź braku prowadzenia działalności gospodarczej w  okresie minimum 10 ostatnich lat przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych tj.:
 • wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do Formularza rekrutacyjnego. Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17,00 PLN. Zaświadczenie wydawane jest w tym samym dniu. Wzór wniosku stanowi wniosek z US w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych US. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jakooryginał),
 • wszyscy Kandydaci/-tki wraz z Formularzem rekrutacyjnym są zobligowani do dostarczenia zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej bądź nie prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej w okresie minimum pełnych 10 lat (zaleca się zawarcie okresu 11 lat) przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza rekrutacyjnego. Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Fakt ten powinien zostać odznaczony w Formularzu rekrutacyjnym w części dotyczącej załączników do Formularza rekrutacyjnego. Wzór wniosku stanowi wniosek z KRUS w Rzeszowie i może się różnić w stosunku do pozostałych delegatur KRUS. Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).
Wszyscy Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki projektu zobligowani są do złożenia wraz z Formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zaświadczenie nie może być wydane później niż  14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). Mając na uwadze zastrzeżenie przez KRUS terminu wydania zaświadczenia z KRUS (7 dni), dopuszcza się dostarczenie wymaganego zaświadczenia bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (drogą tradycyjną do Biura projektu bądź np. podczas umówionej rozmowy z Doradcą zawodowym). Zaświadczenie musi być wydane  nie  później  niż 14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał).

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie bez skreśleń, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników.
Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata/-tki i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie w szczególności w §5, §6, §7.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie zabezpieczenia umów (§7) oraz obowiązku Beneficjent dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§17).
 

29-01-2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2021 r. w zakładce DO POBRANIA zostały udostępnione do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w Projekcie.
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią.


Pragniemy również zachęcić Państwa do założenia PROFILU ZAUFANEGO, dzięki któremu w łatwy, szybki i bezpieczny sposób możecie Państwo komunikować się z urzędami. Założenie Profilu Zaufanego pozwoli Państwu w bezproblemowy oraz bezpieczny, tak ważny w sytuacji obecnie panującej pandemii COVID-19 sposób uzyskać dostęp np. do wymaganych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczeń wymaganych podczas procesu rekrutacji jak również procesu rejestracji własnej działalności w CEIDG w przypadku otrzymania wsparcia w ramach realizacji niniejszego Projektu.
To naprawdę proste, wystarczy wejść w link poniżej oraz zarejestrować się i potwierdzić profil w najbliższym urzędzie.
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

27-12-2020

Informujemy, iż w dniu 01.12.2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt "Własny biznes szansą na rozwój regionu!" nr RPPK.07.03.00-18-0033/19

Planowane termin rekrutacji to:
Pierwsza tura: styczeń/luty 2021 r.,
Druga tura: marzec 2021 r.,
Trzecia tura: maj 2021 r.
Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią dokładne terminy poszczególnych tur rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej projektu, w zakładkach AKTUALNOŚCI oraz REKRUTACJA oraz w biurze projektu.