Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja

16-05-2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 1.
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/Harmonogramy%20szkolenia/Harmonogram%20I%20grupa%2017.05.2022%20_%2021.05.2022.pdf

 

16-05-2022

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja” zostały zakończone.
25 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
Żaden z Kandydatów/-tek nie został umieszczony na liście rezerwowej.
2 Kandydatów/-tki zrezygnowało/-y z dalszego kandydowania do udziału w projekcie (w tym jeden przed etapem spotkania z Doradcą zawodowym oraz jeden po etapie spotkania z Doradcą zawodowym)

Poniżej prezentujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja”.

Wstępna lista Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/REKRUTACJA%20Ocena/Merytoryczna/Kompletna%20po%20Doradcy/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20zakwalifikowani%20%E2%80%94%2016.05.2022%20r..pdf

Lista Kandydatów/-tek którzy zrezygnowali (na etapie oceny Doradcy zawodowego) z dalszego kandydowania do udziału w projekcie:

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/REKRUTACJA%20Ocena/Merytoryczna/Kompletna%20po%20Doradcy/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20z%20doradc%C4%85%20zawodowym%20%E2%80%94%2016.05.2022%20r..pdf

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/67a) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 16.05.2022 r. do  23.05.2022  r.

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

11-05-2022

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych-II edycja”.

Ocenie merytorycznej poddano 26 Formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny merytorycznej 26 Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem).

Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów/-tki do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych-II edycja”.

Pozytywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/REKRUTACJA%20Ocena/Merytoryczna/Formularz/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna.pdf

Informujemy, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-27 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 26 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny. Planowany termin spotkań z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji to 12.05.2022 r. do 16.05.2022 r. (z wyłączeniem dnia 15.05.2022 r.).

09-05-2022

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - II NABÓR
Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja
 
Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego § 2 ust. 8, informujemy o uruchomieniu II naboru Formularzy rekrutacyjnych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja”.
 
Projekt kierujemy do 45 osób (23 Kobiet, 22 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, nie pracują, pozostają osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzedzie Pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 
Informujemy, iż z dniem 19.05.2022 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór do udziału w projekcie Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 19.05.2022 r. do 08.06.2022 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.


Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 
- osobiście na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,
- pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów
- droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.
 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 19.05.2022 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 08.06.2022 r.

Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (na etapie rekrutacji):
  • załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Formularz rekrutacyjny,
  • załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Oświadczenie zbiorcze.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/-czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/-tki;

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego w szczególności w §6, §7, §8, §9, §10.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w zakresie zabezpieczenia umów (§6) oraz obowiązku Beneficjenta dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§7).

09-05-2022

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 09.05.2022 r. została zakończona ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Przedsiębiorczość stawia na młodych-II edycja". Ocenie zostało poddanych 26 formularzy. Do dnia publikacji wyników oceny formalnej 6 Kandydatów/-tek zrezygnowało z dalszego ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Poniżej publikujemy:

Wyniki oceny formalnej – ocena pozytywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/REKRUTACJA%20Ocena/Formalna/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_Pozytywna.pdf

Listę - rezygnacja  na etapie oceny formalnej z dalszego kandydowania:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/PSMII/REKRUTACJA%20Ocena/Formalna/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20formalnej.pdf

06-05-2022

Informujemy, iż z dniem 06.05.2022 r., zakończony został nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Przedsiębiorczość stawia na młodych-II edycja". Jednocześnie z dniem 06.05.2022 r. została rozpoczęta ocena formalna złożonej dokumentacji. 
 

28-04-2022

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STAWIA NA MŁODYCH - II EDYCJA"

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 maja 2022 r. przedłużamy termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty należy składać w dni roboczne, w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 - 16:00 do dnia 06 maja 2022 r.
Ostatni dzien naboru: 06.05.2022 r. do godziny 16:00.

29-03-2022

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja”.
 
Projekt kierujemy do 45 osób (23 Kobiet, 22 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, nie pracują, pozostają osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzedzie Pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 
Informujemy, iż z dniem 08.04.2022 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór do udziału w projekcie Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.04.2022 r. do 28.04.2022 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.


Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 
- osobiście na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,
- pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów
- droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.
 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 08.04.2022 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 28.04.2022 r.

Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (na etapie rekrutacji):
  • załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Formularz rekrutacyjny,
  • załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Oświadczenie zbiorcze.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/-czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/-tki;

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego w szczególności w §6, §7, §8, §9, §10.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w zakresie zabezpieczenia umów (§6) oraz obowiązku Beneficjenta dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§7).
 

29-03-2022

Uprzejmie Informujemy, że kompletna dokumentacja związana z udziałem w projekcie Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja została udostępniona na stronie internetowej projektu, zakładce do pobrania.
Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do Państwa wiadomości w kolejnej aktualności. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od dnia publikacji niniejszych dokumentów na stronie projektowej.

Planowany termin rekrutacji: kwiecień 2022 r.