"Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

11-10-2022

W nawiązaniu do informacji z dnia 28.12.2021 r., w wyniku błędu pisarskiego dotyczącego niepoprawnego datowania list rankingowych poniżej przedstawiamy aktualne listy. Zmiany dotyczą tylko datowania list. Błędna data to 27.12.2021 r. - powinno być 28.12.2021 r.
Ponadto informujemy, iż wartości punktowe wskazane na listach pozostały bez zmian.

Pozytywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Aktualizacja/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna_Aktualizacja.pdf

Negatywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Aktualizacja/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Negatywna_Aktualizacja.pdf

Lista Kandydatów/-tek, którzy zrezygnowali z dalszego kandydowania na etapie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Aktualizacja/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20merytorycznej_Aktualizacja.pdf
 

11-04-2022

Informujemy, iż w dniu 08.04.2022 r. przez Uczestników/-czki projektu złożone zostały wymagane dokumemty dotyczące wsparcia pomostowego, Również w dniu 08.04.2022 r. rzopoczęła się ocena formalna i merytoryczna złożonej dokumentacji.
W związku z oceną wymaganej dokumentacji poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków:

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Wsparcie%20pomostowe%20_%20ocena%20formalna%20i%20merytoryczna/Lista_wsparcie%20pomostowe.pdf

04-04-2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!".

Nabór będzie prowadzony w dniach od 08.04.2022 r. do 11.04.2022 r. O wsparcie może się ubiegać Uczestnik/-czka projektu, który/-a otrzymał/-a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/-a prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Niezbędną dokumentację należy składać pod adresem: Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/67a, w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 - 16:00.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki
  na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu).
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowoobligatoryjnejestzłożenieoświadczeniaoniekorzystaniurównolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu).

 

18-03-2022

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Informujemy również, że ocenie merytorycznej zostało poddanych 45 biznesplanów.

Lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Ocena%20merytoryczna%20z%C5%82o%C5%BConych%20biznesplan%C3%B3w/Lista%20rankingowa%20_%20podstawowa.pdf

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Ocena%20merytoryczna%20z%C5%82o%C5%BConych%20biznesplan%C3%B3w/Lista%20rankingowa%20_%20rezerwowa.pdf

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego § 5, ust. 12 Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). W związku z powyższym biznesplany ocenione pozytywnie nie podlegają procedurze odwoławczej.
 

08-03-2022

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Informujemy również, że ocenie formalnej zostało poddanych 45 biznesplanów, jedna osoba nie złożyła wymaganej dokumentacji. Ponadto pragniemy poinformować, że z dniem 08.03.2022 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonej dokumentacji.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Ocena%20formalna%20z%C5%82o%C5%BConych%20biznesplan%C3%B3w/Lista_Rankingowa_Ocena_Formalna_Pozytywna.pdf

 

15-02-2022

W związku z koniecznością dostosowania zapisów załącznika nr 11 Zbiór oświadczeń do zapisów § 2, ust. 6 punkt f) Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego poniżej przedstawiamy korektę załącznika nr 11 Zbiór oświadczeń.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/FINANSE%20POWER/Korekta%20za%C5%82%C4%85cznika%20nr%2011/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011_Zbi%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadcze%C5%84_po%20korekcie.pdf

 

07-02-2022

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 17 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r.
Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • Osobiście w Biurze projektu w godzinach 8:00 - 16:00 pod adresem: Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24 pokój 67a;
 • Pocztą, kurierem w Biurze projektu w godzinach 8:00 - 16:00 pod adresem: Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24 pokój 67a;
 • Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pcrp.pl . Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Biura projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

PODSTAWOWE WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA BIZNESPLANÓW:
 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 • Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • Załączniki wymagane do biznesplanu wymienione w §3 ust. 6 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Dokumenty należy wypełnić/podpisać niebieskim nieścieralnym długopisem
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMETÓW:
 1. Biznesplan (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc./docx.  utrwalony na płycie CD/DVD lub pen-drive.
 2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu po etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji - kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych,
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególnienia kwoty podatku VAT) - - załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych,
 6. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. listy intencyjne, dokumenty potwierdzające posiadaną widzę, kwalifikacje lub kompetencje, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia np. prawo jazdy, uprawnienia operatora wózna widłowego, uprawnienia alpinistyczne itp.)
 7. zbiór oświadczeń- załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

UWAGA: Dokumentację wymaganą niniejszym naborem należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwie identyczne wersje biznesplanu wraz z wymaganymi dokumentami oraz jedna wersja elektroniczna).


 

03-02-2022

W wyniku rezygnacji jednego z Kandydatów na Uczestnika projektu na etapie przed zawarciem umowy szkoleniowej, poniżej przedstawiamy aktualne podziały grup w ramach szkoleń, które odbędą się w dniach 07.02.2022 r. - 11.02.2022 r.:
Grupa nr 4
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Aktualizacja/Harmonogram%20IV%20grupa%2007.02.2022%20_%2011.02.2022%20%E2%80%94%20aktualizacja.pdf
Grupa nr 5
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Aktualizacja/Harmonogram%20V%20grupa%2007.02.2022%20_%2011.02.2022%20%E2%80%94%20aktualizacja.pdf

03-02-2022

Poniżej prezentujemy aktualizację ostatecznych wyników rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”. Aktualizacja list wynika z rezygnacji jednego z Kandydatów na Uczestnika projektu na etapie przed zawarciem umowy szkoleniowej. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego § 10 ust. 9 w przypadku skreślenia, rezygnacji uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowego lub niepodjęcia uczestnictwa w ramach tego wsparcia, miejsce takiego uczestnika Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku jej zgody (udzielonej w terminie do 2 dni roboczych), kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci. O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/-tka zostanie poinformowany/a zgodnie z zasadą skutecznego doręczeniainformacji.

Aktualizacja ostatecznej listy Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Po%20aktualizacji%200302/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20zakwalifikowani%E2%80%94ostateczna%2003.02.2022%20r.%E2%80%94aktualizacja.pdf

Aktualizacja ostatecznej listy Kandydatów/-tek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Po%20aktualizacji%200302/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20nie%20zakwalifikowani%20%E2%80%94%20aktualizacja%2003.02.2022.pdf

01-02-2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 4 oraz Grupy nr 5.
Grupa nr 4
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20IV%20grupa%2007.02.2022%20_%2011.02.2022.pdf
Grupa nr 5
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20V%20grupa%2007.02.2022%20_%2011.02.2022.pdf

01-02-2022

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Ostateczna lista Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Ostateczna%20po%20weryfikacji%20dokument%C3%B3w/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20zakwalifikowani%20%E2%80%94%20ostateczna.pdf

27-01-2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 2 oraz Grupy nr 3.
Grupa nr 2
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20II%20grupa%2031.01.2022%20_%2004.02.2022.pdf
Grupa nr 3
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20III%20grupa%2031.01.2022%20_%2004.02.2022.pdf

24-01-2022

W związku z niezdolnością jednej z osób do uczestnictwa w wyznaczonym terminie w szkoleniu, poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkolenia.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20I%20grupa%2024.01.2022%20_%2028.01.2022_aktualizacja.pdf

19-01-2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 1.

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/Harmonogramy%20szkole%C5%84/Harmonogram%20I%20grupa%2024.01.2022%20_%2028.01.2022.pdf

12-01-2022

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” zostały zakończone.
46 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
9 Kandydatów/-tek zostało umieszczonych na liście rezerwowej.
4 Kandydatów/-tek zrezygnowało z dalszego kandydowania do udziału w projekcie

Poniżej prezentujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Wstępna lista Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z uwzględnieniem odwołań od oceny merytorycznej formularzy nr: 4/I/INI/1.2.1/R/2021 oraz 24/I/INI/1.2.1/R/2021):
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20zakwalifikowani.pdf

Wstępna lista rezerwowa Kandydatów/-tek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna%20nie%20zakwalifikowani.pdf

Lista Kandydatów/-tek którzy zrezygnowali (na etapie oceny Doradcy zawodowego) z dalszego kandydowania do udziału w projekcie:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/Ocena%20kompletna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20Doradcy%20zawodowego.pdf


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/67a) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 21.01.2022  r. (w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać nieznacznie wydłużony)

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Informujemy, iż w sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, zakwalifikowana zostanie następna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej zgodnie z §10 ust. 9 ww. Regulaminu.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

28-12-2021

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Ocenie merytorycznej poddano 62 Formularze rekrutacyjne. Dwie osoby zrezygnowały z dalszego kandydowania do udziału w projekcie na etapie oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 59  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem).Pozostali trzej Kandydaci/-tki którzy nie zakwalifikowali się do dalszego udziału w projekcie nie otrzymali minimum 50% punktów ogółem.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów/-tki do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Pozytywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Pozytywna.pdf

Negatywna ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Negatywna.pdf

Lista Kandydatów/-tek, którzy zrezygnowali z dalszego kandydowania na etapie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20merytoryczna/Lista_Rankingowa_Ocena_Merytoryczna_Rezygnacja%20na%20etapie%20oceny%20merytorycznej.pdf

Informujemy, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-27 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 59 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny. Planowany termin spotkań z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji to 03.01.2022 r. do 11.01.2022 r. (z wyłączeniem dni: 06.01.2022 r. oraz 09.01.2022 r.).
 

10-12-2021

W związku z błędną interpretacją zapisów dotyczących osoby zarejestrowanej jako przedsiębiorca w KRS poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę Kandydatów/-tek którzy spełnili wymogi formalne. Została zaktualizowana lista Kandydatów-tek którzy nie spełnili wymogów formalnych. Bez zmian pozostaje lista osób które zrezygnowały na etapie rekrutacji z dalszego kandydowania.

AKTUALIZACJA wyniki oceny formalnej – ocena pozytywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Aktualizacja/Lista_pozytywna_aktualizacja.pdf

AKTUALIZACJA Wyniki oceny formalnej – ocena negatywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Aktualizacja/Lista_negatywna_aktualizacja.pdf

09-12-2021

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 09.12.2021 r. została zakończona ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych. Ocenie zostało poddanych 68 formularzy. Do dnia publikacji wyników oceny formalnej 4 Kandydatów/-tek zrezygnowało z dalszego ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jedna osoba nie spełniła warunków formalnych uczestnictwa w projekcie.

Poniżej publikujemy:

Wyniki oceny formalnej – ocena pozytywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_pozytywna.pdf

Wyniki oceny formalnej – ocena negatywna:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_negatywna.pdf

Listę - rezygnacja  na etapie oceny formalnej z dalszego kandydowania:
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/POWER%2012/REKRUTACJA%20POWER/Oceny%20rekrutacja/ocena%20formalna/Lista_rezygnacje.pdf

26-10-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przedsiębiorczość stawia na młodych!
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Uczestników/-czki projektu w ramach I tury rekrutacji.
 
Projekt kierujemy do 46 osób (24 Kobiet, 22 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, są osobami niezarejestrowanymi w PUP, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ) bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego, a także utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.
 
Informujemy, iż z dniem 08.11.2021 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach I tury rekrutacji.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.


Dokonując zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 
- osobiście na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,
- pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów
- droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.
 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 08.11.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 26.11.2021 r.

Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (na etapie rekrutacji):
 • załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Formularz rekrutacyjny,
 • załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego - Oświadczenie zbiorcze.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/-czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/-tki;

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz wartości przyznawanych punktów zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego w szczególności w §6, §7, §8, §9, §10.
 
Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w zakresie zabezpieczenia umów (§6) oraz obowiązku Beneficjenta dotyczącym przeprowadzenia kontroli (§7).

Proces rekrutacji będzie prowadzony w reżimie sanitarnym. W związku z tym bezwzględnie należy przestrzegać obowiązkowego noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

26-10-2021

Uprzejmie Informujemy, że kompletna dokumentacja związana z udziałem w projekcie Przedsiębiorczość stawia na młodych! została udostępniona na stronie internetowej projektu, zakładce do pobrania.
Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do Państwa wiadomości w kolejnej aktualności. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od dnia publikacji niniejszych dokumentów na stronie projektowej.

Planowany termin rekrutacji: listopad 2021 r.

23-09-2021

Informujemy, iż z dniem 01.09.2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Przedsiębiorczość stawia na młodych!". Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu jest na etapie tworzenia oraz weryfikacji dokumentacji projektu. Przewidywany termin publikacji dokumentacji projektu to przełom września/października 2021 r.