"AKTYWNI-MŁODZI."

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ROJEKT „AKTYWNI-MŁODZI.” numer projektu POWR.01.02.01-18-0075/18
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2020 r.

JAKI JEST CEL PROEKTU?
Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych, biernych zawodowo, w wieku 15-29 z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.
Do celów szczegółowych należy zaliczyć:
- zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 24 Uczestników projektu do 31.03.2020 r.,
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 24 Uczestników projektu do 31.03.2020 r.

GŁÓWNE PLANOWANE EFEKTY, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:
- minimum 71 % Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
- minimum 88 % Uczestników projektu zdobędzie doświadczenie zawodowe.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawne, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  tzw. młodzież NEET, bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego.
W ramach realizacji projektu przewidziane jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika projektu, dzięki czemu możliwa będzie personalizacja wsparcia w zakresie jego intensywności i różnorodności. Każdy Uczestnik projektu otrzyma wsparcie dostosowane do jego aktualnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności do posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, sytuacji rodzinnej oraz nastawienia psychicznego. Szkolenia zawodowe pozwolą na zdobycie aktualnych kwalifikacji zawodowych, których poszukują pracodawcy. Uczestnicy projektu poprzez udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy zdobędą m.in. umiejętności zarządzania czasem podczas poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie ze stresem. Dzięki stażom zawodowym Uczestnicy projektu będą mogli nabyć praktyczne umiejętności wykonywania danego zawodu. Jest to szczególnie istotne ponieważ doświadczenie zawodowe jest jednym z głównych wymagań stawianych przez pracodawców, a Uczestnikami projektu będą osoby młode często bez doświadczenia zawodowego.

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU OFERUJEMY:
  • Doradztwo zawodowe w wymiarze 6 godzin/Uczestnik. Każdy z Uczestników projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, mających na celu: określenie predyspozycji i preferencji zawodowych, analizę umiejętności, bilans mocnych i słabych stron, poznanie siebie, diagnozę potrzeb szkoleniowych,
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy – grupowe poradnictwo zawodowe. Program aktywizacyjny składa się z 16 godzinnego warsztatu obejmującego tematykę związaną m.in. z: zasadami formułowania aplikacji zawodowych, zarządzaniem czasem podczas poszukiwania pracy, asertywnością i autoprezentacją, analizą własnych zasobów osobowościowych i zawodowych.
  • Szkolenia zawodowe. Zakres szkoleń zawodowych, w których weźmie udział Uczestnik projektu zostanie określony zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi, opinią doradcy zawodowego oraz potrzebami konkretnego pracodawcy. Szkolenia zawodowe będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy.
  • Staże zawodowe. Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym dobranym do predyspozycji psychofizycznych uczestnika, możliwości pracodawcy odnośnie zatrudniania uczestnika po zakończonym stażu oraz miejsca zamieszkania Uczestnika. Po zakończonym stażu zostaną wydane przez pracodawców opinie o stażu.
REKRUTACJA
W ramach realizacji projektu przewidziana jest rekrutacja, która będzie podzielona na trzy części – po jednej dla każdej z grup. Planowany termin rekrutacji to 27.05.2019 r. – 28.06.2019 r. Dokładne terminy poszczególnych części procesu rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej projektu, w zakładce aktualności. Planuje się zrekrutowanie trzech grup średnio po 8 osób/grupa.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 430 906,00 zł
DOFINSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA: 409 360,70 zł